Vedtægt

Vedtægter Kunstforeningen Limfjorden                                      

 • 1
  Foreningens navn er Kunstforeningen Limfjorden. Den har til formål at fremme forståelsen af og interessen for kunst i den vestlige del af Limfjordslandet. Den står som arrangør af to store udstillinger om året – en censureret efterårsudstilling i Struer og en påskeudstilling med indbudte kunstnere i Lemvig.
 • 2
  Foreningens formål søges fremmet ved bl.a.:
 1. udstillinger af kunstværker og andre initiativer i forbindelse med formålet.
 2. indkøb af kunstværker til bortlodning blandt de medlemmer der møder frem på generalforsamlingen
 3. samvirke med andre kunstforeninger og institutioner
 • 3
  Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling holdes 1 gang årligt inden påske, skiftevis i Struer og Lemvig.
 • 4
  Foreningen ledes af en bestyrelse som vælges på den årlige generalforsamling og konstituerer sig selv. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, geografisk fordelt så hele området så vidt muligt tilgodeses.
 • 5
  Bestyrelsesbeslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen leder foreningens virksomhed i overensstemmelse med de i denne vedtægt trufne beslutninger.

Bestyrelsen indkøber, i det omfang økonomien tillader, kunstværker der i henhold til pkt. 2 kan fordeles ved lodtrækning.

Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver søge sagkyndig bistand. I forbindelse med foreningens censurerede udstillinger udvælger bestyrelsen 3 censorer.

 • 6
  Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Det betales for et kalenderår ad gangen.

 

 

 • 7
 1. På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Årets regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Endvidere behandles indkomne forslag.
 2. Generalforsamlingen vælger bestyrelse for 2 år ad gangen. Hvert år afgår skiftevis 4 og 5 medlemmer. Desuden vælger generalforsamlingen 2 suppleanter samt 2 revisorer.
 3. Over generalforsamlingen føres af sekretæren en protokol, der underskrives af sekretæren og dirigenten.
 4. På generalforsamlingen afgøres alt ved simpel stemmeflerhed. Der kan stemmes ifølge skriftlig fuldmagt. Dog kan intet medlem afgive stemme for mere end to foruden sin egen.
 5. Til vedtægtsændringer kræves dog at en tiendedel af foreningens medlemmer er repræsenteret og deltager i afstemningen, og at vedtægtsændringen vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, sammenkaldes inden 14 dage i samme by til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedkommende beslutning kan vedtages med almindelig stemmeflerhed.
 6. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen eller mindst 20 medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Der skal endvidere heri foreligge en dagsorden. Generalforsamlingen afholdes i så fald senest 14 dage efter begæringens fremsættelse.
 7. Indvarsling til møder og generalforsamlinger skal ske via mail eller skriftligt med mindst 8 dages varsel.
 • 8
  I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens formue den eller de foreninger, som måtte blive dannet i stedet for, til anvendelse i overensstemmelse med Kunstforeningen Limfjordens formål. Bliver der ikke dannet en ny forening, tilfalder foreningens formue en institution i Limfjordsområdet til anvendelse i overensstemmelse med foreningens formål.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Nr. Nissum. Revideret den 3. marts 2016.