Vedtægter

Vedtægter Kunstforeningen Limfjorden             

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Kunstforeningen Limfjorden.

§ 2.  Formål
Kunstforeningen har til formål at fremme forståelsen af og interessen for kunst i den vestlige del af Limfjordslandet. Den står som arrangør af to store udstillinger om året – en censureret efterårsudstilling i Struer og en påskeudstilling med indbudte kunstnere i Lemvig.

Foreningens formål søges fremmet ved bl.a.:
1. udstillinger af kunstværker og andre initiativer i forbindelse med formålet.
2. indkøb af kunstværker til bortlodning blandt de medlemmer, der møder frem på generalforsamlingen.
3. samvirke med andre kunstforeninger og institutioner

§ 3.  Regnskab, kontingent og revision
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af den valgte revisor.
Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Der betales for et kalenderår af gangen. Kontingentet betales forud én gang årligt inden 1. februar.

§ 4.  Generalforsamling
1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
2. Ordinær generalforsamling holdes 1 gang årligt inden 1. april – skiftevis i Struer og Lemvig.
3. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske via mail eller skriftligt med mindst 8 dages varsel.
4. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent og 4 stemmetællere
b. Formandens beretning
c. Fremlæggelse af årets regnskab til drøftelse og godkendelse
d. Valg til bestyrelsen
e. Valg af to suppleanter
f. Valg af revisor og revisor suppleant
g. Kontingentfastsættelse
h. Indkomne forslag
i. Eventuelt

5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være skriftlige og være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse for 2 år ad gangen. Hvert 2. år afgår skiftevis 4 og 5
medlemmer. Genvalg kan finde sted. Hvert år vælger generalforsamlingen 2 suppleanter samt 1 revisor
og 1 revisorsuppleant.
7. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal af afgivne stemmer. Der kan
stemmes ifølge fuldmagt. Dog kan intet medlem afgive stemme for mere end to foruden sin egen.
Afstemninger i forbindelse med valg kan ske skriftligt.
8. Over generalforsamlingen føres af sekretæren en protokol, der underskrives af sekretær, dirigenten og
formanden.
9. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 20 medlemmer skriftligt
fremsætter ønske herom. Der skal endvidere heri foreligge en dagsorden. Generalforsamlingen afholdes i
så fald senest 14 dage efter begæringens fremsættelse.

§ 5.  Bestyrelsen
1.
Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.
2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
3. Bestyrelsen består af 9 medlemmer – geografisk fordelt så hele området så vidt muligt tilgodeses.
4. Foreningen tegnes af formanden og kassereren eller af formanden og næstformanden. I tilfælde af
formandens forfald tegnes foreningen af næstformand og kassereren i forening.
5. Bestyrelsesbeslutninger afgøres ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme afgørende.
6. Bestyrelsen leder foreningens virksomhed i overensstemmelse med de i denne vedtægt trufne
beslutninger.
7. Bestyrelsen indkøber, i det omfang økonomien tillader det, kunstværker der i henhold til §2 stk. 2. kan
fordeles ved lodtrækning.
8. Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver søge sagkyndig bistand.
9. I forbindelse med foreningens censurerede udstillinger udvælger bestyrelsen 3 censorer.

§ 6.   Vedtægtsændringer
1.
Ændringer til vedtægterne kan kun ske på generalforsamlingen.
2. Til vedtægtsændringer kræves det, at en tiendedel af foreningens medlemmer er repræsenteret og
deltager i afstemningen, samt at vedtægtsændringen vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
3. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, sammenkaldes inden 14 dage i samme by til en
ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedkommende beslutning kan vedtages med almindelig
stemmeflerhed.

§ 7.   Opløsning af Kunstforeningen
1.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens formue den eller de foreninger, som måtte blive dannet i
stedet for, til anvendelse i overensstemmelse med Kunstforeningen Limfjordens formål.
2. Bliver der ikke dannet en ny forening, tilfalder foreningens formue en institution i Limfjordsområdet til
anvendelse i overensstemmelse med foreningens formål.
3. Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for Foreningens
økonomi.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Nr. Nissum 7. marts 2023.